Ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag

Bij onze stichting staat veiligheid en gezondheid voorop! Zowel onze vrijwilligers, ons bestuur en de betaalde krachten, zijn zich ervan bewust dat we met een doelgroep werken die kwetsbaar is. Hier moet op een passende wijze mee om worden gegaan. Om goed en bewust te werk te kunnen gaan, zijn er een aantal regels opgesteld, dit om borging voorkomen grensoverschrijdend gedrag te implementeren.

Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag is als volgt binnen deze werkwijze geborgd: • De ontmoeting van de vrijwilligers/medewerkers/bestuur met deelnemers is eenmalig, voor een dag of dagdeel of op regelmatige basis. Hierdoor is er dermate belangrijk om hierop alert te zijn en goed vast te leggen wat Wij voor de Jeugd verwacht als stichting van alle betrokken partijen.

 • De ondersteuning door vrijwilligers gebeurt in groepsverband. Er is geen sprake van vorming van kwetsbare één op één relaties tussen de vrijwilligers en deelnemers. De groep zorgt voor de sociale controle. Daarnaast is er altijd een medewerker van de stichting aanwezig wanneer er een activiteit plaatsvindt met deelnemers.

• De vrijwilligers verrichten alleen ondersteunende werkzaamheden bijvoorbeeld tijdens het sporten, huiswerkbegeleiding of in de klas. Er is geen sprake van lijf gebonden zorg.

• Wij voor de Jeugd medewerkers maken de werkwijze kenbaar aan de vrijwilligers tijdens de inwerkperiode en er is duidelijke voorlichting voor onze vrijwilligers. Daarbij wijzen we op het volgende:

– De deelnemers van onze projecten zijn kwetsbaar hier gaan we bewust en respectvol mee om en hebben daarbij ook aandacht voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

– Alle betrokkenen medewerkers en vrijwilligers achten het belang van wederkerigheid en een respectvolle houding naar de deelnemers in te nemen. De vrijwilligers verricht geen handelingen die door de deelnemers als ongewenst worden ervaren.

– Bij vermoeden van grensoverschrijdend gedrag wordt melding gedaan bij de leidinggevende medewerker die bij het project aanwezig is. De leidinggevende van Wij voor de Jeugd gaat vervolgend hierover met de vrijwilliger of medewerker in gesprek.

• Nadat het project of activiteiten zijn uitgevoerd, is er een mondelinge en digitale evaluatie met zowel de deelnemers als medewerkers of vrijwilligers van Wij voor de Jeugd. De laatste vragen we specifiek hoe de deelnemers de activiteiten heeft ervaren en hoe de communicatie en voorbereiding vanuit Wij voor de Jeugd is ervaren.

De vertrouwelijkheid van de relatie tussen deelnemers en Wij voor de Jeugd biedt een veilige situatie om eventuele klachten te uiten.

Deze werkwijze is effectief gebleken in het voorkomen van ongewenste situaties. Mocht deze zich toch voordoen, dan is de kans groot dat het voorval via evaluatie en vaardigheden van Wij voor de Jeugd toch naar boven komt.

Extra aandachtspunten bij screening en inzet van vrijwilligers

Wij voor de Jeugd werkt voornamelijk met vrijwilligers samen die in het directe netwerk zit van het bestuur of van de medewerkers van Wij voor de Jeugd. Toch zijn we ervan bewust dat dit geen garantie is voor het voorkomen van ongewenst gedrag. Telkens gaan we in gesprek om verwachtingen uit te spreken en het delen van de gedragscode. Enkele aanvullende aandachtspunten vormen extra borging om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Extra acties bij sceening:

  • Referenties vragen;
  • VOG;
  • Gedragscode te ondertekenen waarin vermeldt staan wat de richtlijnen zijn over de omgang tussen de vrijwilligers en de deelnemers van activiteiten van Wij voor de Jeugd.

Training en intervisie

Bij het inwerken van de vrijwilliger besteedt Wij voor de Jeugd aandacht aan de werkwijze van Wij voor de Jeugd en de waarden die ten grondslag liggen aan de werkwijze. Dit is naast bewust zijn van elkaar en gelijkwaardigheid, respect en wederkerigheid. Tijdens intervisie wordt aandacht besteed in het omgaan met kwetsbare jeugd en mensen.

Evaluatie

Communicatie is van groot belang, dus ook korte lijntjes en evalueren. Dit wordt regelmatig gedaan en wordt gezien als uiterst belangrijk om de kwaliteit van de stichting hoog te houden, maar ook voor de veiligheid van onze deelnemers.

Procedure bij melding van grensoverschrijdend gedrag

Ondanks de vele preventieve elementen in de werkwijze van Wij voor de Jeugd en de aanvullende maatregelen, kan het toch voorkomen dat er een signaal of melding komt van grensoverschrijdend gedrag.

De volgende procedure wordt dan direct gestart:

• De Wij voor de Jeugd medewerker die het signaal ontvangt, brengt de signaalgever in contact met het eerste aanspreekpunt voor sociale veiligheid bij Shirley Venloo, vertrouwenspersoon van Wij voor de Jeugd.

• Deze persoon neemt de melding zo zorgvuldig mogelijk op en legt dit schriftelijk vast. Als richtlijn wordt het stappenplan van de NOV gebruikt (zie https://www.vrijwilligerswerk.nl/in+veilige+handen+home+nieuw/het+is+mis/default.aspx)

• Wij voor de Jeugd informeert de vrijwilliger/medewerker van de stichting over de melding.

• De melding wordt verder in behandeling genomen door de voorzitter van het bestuur en Wij voor de Jeugd oprichter Cyriel Venloo. De voorzitter onderhoudt het contact met de beschuldigde, de andere persoon richt zich op het slachtoffer, de professional die bij de deelnemer betrokken is, en overige betrokkenen.

• Het tweetal bekijkt de zaak en beslist hoe het vervolg er uitziet. Als de melding niet met een onderling gesprek opgelost kan worden, wordt een vervolgplan gemaakt. Daarvoor kan advies 3 worden ingewonnen bij de politie. Dit kan in eerste instantie anoniem, zonder namen te noemen. Een van de bestuursleden treedt op als zaakcoördinator. Deze bewaakt het proces en zorgt voor zorgvuldige verslaglegging en communicatie naar alle betrokkenen en indien nodig ook naar buiten.

• Als er sprake lijkt te zijn van strafbare feiten wordt het onderzoek overgedragen aan de politie. De zaakcoördinator informeert samen met een bestuurslid alle betrokkenen zo feitelijk mogelijk. De beschuldigde wordt gedurende het onderzoek op non-actief gezet.

• Is er geen sprake van strafbare feiten maar wel van ongewenst gedrag dan beslist het bestuur van Wij voor de Jeugd welke maatregelen er worden getroffen. Dit kan bijvoorbeeld uitsluiting zijn van vrijwilligerswerk bij Wij voor de Jeugd. Alle betrokkenen worden geïnformeerd over de genomen maatregelen.

• Na sluiting van de zaak wordt het proces geëvalueerd en afgerond. Aan de hand van de evaluatie kan de procedure voor melding verder worden aangescherpt.